Skip to Content
משלוח חינם עם הזמנת כל מכשיר
למידע ולהזמנות: 072-279-9040

תנאי השימוש באתר

1. כל שימוש באתר – “אלפא-מד” – alphamed.co.il – הינו בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלו אשר מהווים התחייבות משפטית מחייבת והסכם
בין המשתמש לבין בעלי האתר בכל הקשור לשימוש באתר.

2. לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף
להסכמתכם לתנאי השימוש.

3. תנאי השימוש באתר אלפא-מד הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין
תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.

4. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם
באתר. לפיכך, מומלץ לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

5. תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.

6. השימוש באתר אלפא-מד ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או
למטרות רווח.

7. ככלל, השימוש באתר אלפא-מד אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי. יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי להיות כרוך
בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידי בעלי האתר. מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר
מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור.

8. המוצרים הנמכרים באתר אלפא-מד מיועדים למכירה לבגירים (מגיל 18 ומעלה). רכישה באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 אסורה.
ככל שהמוצרים נרכשים על ידי בגירים עבור קטינים מובהר כי האחריות המלאה לשימוש במוצרים על ידי הקטינים הינה של הוריהם.

9. למרות כל מאמץ לספק מידע מדויק ואמין לגבי כל מוצר, טיפול או אחרת, בעלי האתר אלפא-מד אינם אחראים על נכונותו, יעילותו, בטיחותו או
כל דבר הקשור למידע המפורסם באתר. לפיכך, כל שימוש או הסתמכות על המידע באתר הוא על אחריותכם בלבד.

10. כמו כן, כל המידע והחומר המפורסמים באתר אלפא-מד הם למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינם מחליפים או מהווים ייעוץ מכל סוג שהוא,
לרבות ייעוץ רפואי ועליכם חלה האחריות לקבל ייעוץ רפואי לפי הצורך.

11. מקום בו באתר אלפא-מד כלולים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים
ואתרים אלו אינם מופעלים בידי בעלי האתר ואינם מצויים באחריותם. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בין
בעלי האתר לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית.

12. כל שימוש באתר אלפא-מד חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים
או בנו. לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת
הוראות הדין.

13. בעלי האתר אלפא-מד אינם אחראים שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים
אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר,
חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.

14. אין לעשות שום שימוש באתר אלפא-מד, במידע או בשירותים הכלולים בו, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים, תוכן כתוב, סימני המסחר
ושמות המסחר, כתובות וכו`, לשום מטרה אחרת מלבד קבלת מידע לגבי מוצרים או רכישת מוצרים המפורסמים באתר ובהתאם לתנאי
השימוש.

15. בעלי האתר אלפא-מד שומרים על זכותם למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל
המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד
יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכו`,
לפי שיקול דעתם הבלעדי.

16. בעלי האתר אלפא-מד רשאים בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה אליו, כולם או חלקם, וזאת
בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

17. הפעלת או אי הפעלת סמכויות וזכויות לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר אלפא-מד, לא תתפרש
כנטילת אחריות מצד בעלי האתר או כהטלת חובה על בעלי האתר להפעלת סמכויות אלו או כוויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.

18. אחריות על פי תנאי השימוש לכל הקשור למוצרים הנמכרים באתר ולתוצאות השימוש בהם:

• מובהר כי האתר אלפא-מד הינו פלטפורמה אינפורמטיבית ושיווקית המקשרת בין הלקוחות (צרכנים הרוכשים את המוצרים לשימושם) לבין ספקי
המוצרים (יצרנים או יבואנים של המוצרים). המוצרים אינם מיוצרים על ידי בעלי האתר ואין לבעלי האתר אחריות לגבי המוצרים ובכל הקשור בשימוש בהם, למעט האחריות של היצרנים.

• בהתאם לכך, בעלי האתר אינם אחראים לטיב המוצרים, מקורם, איכותם, יעילותם, בטיחותם או כל דבר אחר הקשור במוצרים או בשימוש בהם.
בעלי האתר אלפא-מד אינם אחראים להצלחת הטיפול, קצב הטיפול או לתוצאות כלשהן כתוצאה מהשימוש במוצרים, ואינם מציגים כל מצג באשר
לסיכויי ההצלחה בטיפול עקב השימוש במוצרים. כמו כן, בעלי האתר אינם ממליצים או מעודדים או מביעים דעה לגבי המוצרים הנמכרים באתר
אלפא-מד.

• אמנם לדעתם של בעלי האתר אלפא-מד המוצרים הרפואיים המפורסמים באתר יעילים למטרת הטיפול (כפי שפורסם באתר), מדע הרפואה אינו
מדע מדויק והתוצאות האינדיבידואליות עלולות להיות שונות מאדם לאדם. לפיכך, בעלי האתר אינם מספקים אחריות לגבי היעילות של המוצרים
עבור אדם מסוים.

• בעלי האתר אינם אחראים למצגים ולפרסומים ביחס למוצרים הן באתר אלפא-מד והן מחוצה לו, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים
שלישיים, לרבות לטיבם, אמינותם, דיוקם, מהימנותם, התאמתם לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיהם, או לכל דבר אחר הקשור בהם.

• בעלי האתר אינם אחראים לכך שהמוצרים, או חלקם, יהיו זמינים בכל עת לרכישה או זמינים במלאי, לזמן האספקה, מתכונת האספקה או כל
היבט אחר של אספקת המוצר.

• בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או פגיעה מכל סוג שהוא שיגרמו עקב רכישת המוצרים או השימוש בהם, ובפרט לכל נזק
תוצאתי או עקיף, נזק שקשור התוויות נגד, אמצעי זהירות או תופעות לוואי עקב שימוש במוצרים, ונזק שמקורו במגבלות הצרכן כגון רגישויות או
אלרגיות למוצרים או למרכיביהם, או נזק שמקורו בתהליך הייצור של המוצרים.

• אחריות ושירות למוצרים יינתנו על ידי בעלי האתר אלפא-מד, בהתאם לכתב אחריות של היצרן. מודגש כי בעלי האתר אינם מעניקים אחריות או
שירות למוצרים הנרכשים באתר, מלבד האחריות והשירות של יצרן המוצר.

• בשימוש באתר אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים את בעלי האתר וכל מי שמטעמם באופן סופי,
מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר או כנגד מי מטעמם.

19. פגיעה מוגבלת בפרטיות – השימוש באתר אלפא-מד מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים
לגביכם במאגר בעלי האתר, שימוש בפרטים לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו מפורשות כי אינכם מסכימים
לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש בשירותים שבאתר, בכל דרך חוקית שימצאו בעלי האתר לנכון, לרבות באמצעות “עוגיות”. בשימוש
באתר מסכימים ומאשרים המשתמשים לעשות שימוש במידע כאמור במסגרת האתר. בעלי האתר אלפא-מד מתחייבים להקפיד על שמירת
פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ולהימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על
פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך
משפטי בין בעלי האתר לבינכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.

20. תנאי הקניה, קניה מאובטחת

• רכישת מוצרים באתר מותרת מגיל 18 ומעלה על ידי מי שאינו פסול דין ובעל תא דואר אלקטרוני פעיל. רכישת מוצרים אפשרית באמצעות כרטיס
אשראי או העברה בנקאית.

• בנוסף לאמור לעיל, השכרת מוצרים אפשרית באמצעות כרטיס אשראי בלבד ועל ידי מי שמחזיק כתובת מגורים קבועה בישראל.

• בעלי האתר אלפא-מד זכאים לבטל כל הזמנה במקרה שיחליטו כי הלקוח לא ייהנה מהמוצר ו/או שהמוצר אינו מתאים לשימוש על ידי הלקוח.

• כל רכישה כפופה לאישור מראש של חברת האשראי או הבנק לעסקה, על בסיס הזמנה שיבצע הלקוח באמצעות אתר באופן מאובטח.

• מעת שאושרה העסקה על ידי חברת האשראי או הבנק, תימסר על כך הודעה ללקוח באמצעות האתר או בדוא”ל ומאותה עת יראו את ההזמנה
כמאושרת ואת העסקה כסגורה. ביטול העסקה מאותו שלב יהא בהתאם למדיניות הביטולים של האתר ובכפוף להוראות הדין.

• משלוח עד הבית, ומתכונת האספקה של המוצרים (דרך המשלוח ואפשרות איסוף עצמי) הינם בהתאם לכל מוצר כמפורט בדף המוצר ואפשרויות
הזמינות בהתאם לכתובת של הלקוח.

• חשבון קבלה יסופק ביחד עם המוצר שנרכש ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.

• המחירים באתר הינם כוללים מע”מ אלא אם צוין מפורשות אחרת.

• טעות לעולם חוזרת. בעלי האתר שומרים על זכותם לתקן כל טעות שנפלה בתנאי המכר של המוצרים, ולבטל כל עסקה שנכרתה בהתבסס על
טעות כאמור.

21. כל הקשור והנובע מהשימוש באתר אלפא-מד, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל
סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של נתניה ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט
ייחודי.

22. התנהגות בעלי האתר אלפא-מד או הסכמתם לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין
ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כוויתור על אילו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כוויתור, או הסכמה מצד בעלי האתר
לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם-כן נעשו במפורש ובכתב.

23. אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים
הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

24. אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.

המידע המופיע באתר אלפא-מד אינו מהווה ייעוץ רפואי ובשום פנים ואופן אינו מהווה תחליף לכל עצת רופא ו/או כל חוות דעת
מקצועית אחרת.

מדיניות פרטיות

הצהרת פרטיות – אתר אלפא-מד

תקנון זה נכתב בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
אנו באלפא-מד מכבדים את פרטיותכם ומשקיעים מאמצים רבים בהגנה על המידע האישי של כל הגולשים באתר. לפרטיותם של הגולשים
באינטרנט ובאתר אלפא-מד בפרט – ישנה חשיבות עליונה והיא כוללת כל פיסת מידע שהגולשים משאירים באתר, הדרך בה מידע זה נאסף,
איזה שימוש נעשה בו וכיצד הוא נשמר. אנו באלפא-מד מתחייבים לשמור על פרטיותכם בכל פעילות הקשורה ומתרחשת אצלנו באתר.

מידע אישי

אלפא-מד לא תמסור, תחלוק או תמכור כל מידע אישי ו/או פרטי זיהוי של משתמשים (שמות, כתובות, מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני)
הנאסף באתר, שלא למטרות שיווקיות הנוגעות לאלפא-מד. במידה ותחליט אלפא-מד לחלוק מידע עם חברות צד ג’ לצרכי שיווק, תישלח הודעה
אישית לכל משתמש וזה יוכל לבחור אם להמשיך ולקבל חומרים שיווקיים אלו או אם להסירו מרשימה זו. מכיוון שמידע הוא מרכיב חשוב לכל עסק,
אלפא-מד מתייחסת למרכיב זה בדיוק כמו בכל נכס עסקי כזה או אחר החשוב לה , מטפלת בו בצורה מקצועית ומקנה חשיבות רבה לכל הנוגע
למידע אישי של הגולשים שלנו. אלפא-מד אינה משווקת ו/או אוספת מידע במודע על קטינים מתחת לגיל 13.

אופן השימוש במידע

השימוש במידע הנאסף באתר אלפא-מד משמש אך ורק למתן שרותים הקשורים למוצרים הנמכרים באתר ו/או למטרות שיווק מוצרים אלו על ידי
עדכון הגולשים במבצעים העשויים להיות רלוונטיים עבורם ולעניין אותם.

כתובות דואר ודואר אלקטרוני משמשות במקביל גם למתן מידע אודות מוצרים שנרכשו באתר, שרות לקוחות, מידע הנוגע להזמנות ולמעקב אחר
משלוחים. מכיוון שאלפא-מד עובדת בשיתוף עם ספקים חיצוניים, אתרים אחרים ותכניות שותפים, ייתכן שמדי פעם תעשה שימוש במידע שנאסף
באתר כדי להגדיל את ההיצע עבור הלקוחות. כחלק מתפקודו השוטף של אתר אלפא-מד, מופעלים גופים אחרים לצורכי שיווק ו/או שילוח (לדוגמא
– חברות שליחויות) ולכן יש צורך לשתף עימם את המידע הרלוונטי של הלקוחות הרלוונטיים עבור ביצוע משימותיהם – כל זאת במידה הנדרשת
בלבד. מידע יימסר גם במקרה ותידרש מאלפא-מד להיענות לזימון לדין ו/או לכל דרישות משפטיות אחרות המחייבות אותה על פי חוק לעשות כך.

סליקת אשראי ואבטחה

חלק מהמידע באתר עובר דרך חברות האשראי וחברות הסליקה לטובת הגנה ממעשי תרמית ונוכלות, מניעת פרצות אבטחה ומניעת סיכונים
אחרים הקשורים במתן פרטי אשראי ובהעברתם. אלפא-מד משתמשת באמצעים להצפנת המידע, בחומות אש ובטכנולוגיות נוספות בכדי להגן על
המידע האישי שלכם ולמנוע חדירה לא מורשית או שימוש לא ראוי.

אופן איסוף המידע

אלפא-מד אוספת מידע באתר בהסתמך על הפעולות המתבצעות בו.

האמצעים השונים לאיסוף המידע הכוללים תשאול, אשר במהלכו אתה מתבקש (שם, טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני) למסור את המידע.

תשאול זה יכול להופיע כאשר הגולש מעוניין בהצעה לשירות, בעת הצטרפות לרשימת תפוצה, בעת רכישת מוצר, מגיש מועמדות למקום עבודה,
עונה לסקר או משתתף במבצעים כאלה או אחרים וכו’. ייתכן גם ויעשה שימוש ב”קוקיס” ו/או בטכנולוגיות דומות בכדי לאסוף מידע על הביקורים

באתר, דפים נצפים, משך הגלישה, מענה לתכתובות מיילים המגיעים מאיתנו – מידע אישי או מידע הנאסף ללא זיהוי.

כלי דיווח אלו עשויים לשמש אותנו בפיתוח האתר והתכנים המוצגים בו, כדי שנוכל להתאימו לצרכים של הגולש בו, לתחומי העניין שלו ולמה שהוא
מחפש. אמצעים אלו ניתנים לחסימה על ידי הגולשים באמצעות הגדרות בדפדפן ו/או במכשיר בו הם גולשים אם כי פעולה זו עשויה לשבש את
השימוש בחלק מהאתר והשרותים הניתנים בו.

Analytics ו AdWords של גוגל

השימוש בגוגל אנליטיקס מאפשר לנו לקבל מידע חלקי ולא מזוהה על אופן השימוש באתר ובתכניו.
באמצעות מידע זה לא אנו לא נחשפים לפרטים אישיים של הגולש אלא אך ורק נעזרים בו בכדי להבין את אופן והתנהגות הגלישה באתר אלפא-מד,
אילו דפים נצפים יותר ואילו פחות וכיצד לשפר אזורים חלקיים או שלמים באתר בכדי להביא לשיפורו ולשיפור חווית הגלישה בו. באמצעות גוגל
אדוורדס אנו מאבחנים ומזהים טוב יותר את הדפים מהם בוצעה מכירה וזאת בכדי ללמוד ולשפר את אופן הפרסום בפלטפורמה זו. אתם יכולים
לקרוא כיצד ניתן לבטל את אפשרות המעקב של הפרסומות המוצגות באמצעות גוגל אדוורדס בקישור הבא: http://www.google.com/settings/ads

הטמעות (Iframe)

ייתכן ובאתר אלפא-מד יעשה שימוש להצגת תכנים היישר מאתרים אחרים בצורת הטמעה באתר ולכן הצהרת פרטיות זו איננה תקפה לגביהם.
ייתכן וסליקת האשראי באתר תתבצע על ידי הטמעת טופס הסליקה באיי-פריים והוא למעשה דף סליקת אשראי מאובטח אשר מסופק על ידי חברת
הסליקה עצמה ומאובטח באמצעותה (במקביל ובנוסף להגנת SSL המבוצעת על ידי האתר).

מדיניות רכישה

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. יחד עם זאת, בכל מוצר מצוינים עלות משלוח ומחיר כולל.

אחריות למוצרים

אחריות ושירות למוצרים יינתנו על ידי בעלי האתר אלפא-מד, לרוכש המקורי בלבד, ובהתאם לכתב אחריות של היצרן. מודגש כי בעלי האתר אינם
מעניקים אחריות או שירות למוצרים הנרכשים באתר, מלבד האחריות והשירות של יצרן המוצר.

כדי להשיג תיקון או החלפה לפי כתב אחריות, על הרוכש ליצור תחילה קשר עם אלפא-מד, באמצעות טלפון, דואר, פקס או דואר אלקטרוני, כדי
לקבל `מספר הרשאה להחזרת חומר` (RMA number).

חובה שיהיה בידי הרוכש העתק של הקבלה המקורית כדי להוכיח שהמוצר עדיין מכוסה על-ידי כתב האחריות. לאחר מכן, ההחזרה המורשית יכולה
להישלח ל-אלפא-מד, על חשבון הלקוח, ארוזה באופן בטיחותי, באמצעות דואר רשום מבוטח או דואר שליחים של רשות הדואר או חברת שליחויות,
עם מסירה לכתובת (למשלח דואר) של אלפא-מד.

אלפא-מד והיצרן לא תהיינה אחראיות במקרה של נזק בשל אריזה לא מתאימה או צורת משלוח לא מתאימה.

אם היצרן תקבע כי אכן מדובר בפגם המכוסה על ידי כתב-אחריות זה, המוצר המתוקן או מוצר מחליף יישלחו בחזרה, עם דמי משלוח וביטוח
משולמים מראש, בהקדם הסביר האפשרי.

אם היצרן תקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המוצר אינו מכיל פגם שמקורו באופן הייצור או בחומרים, היצרן תחזיר את המוצר ותחייב את הרוכש
בדמי ההובלה ובדמי הביטוח של המשלוח בחזרה.

תוקף כתב אחריות בטל מיידית, אם נעשה במוצר שימוש לרעה, נגרם לו נזק כתוצאה מתאונה, נזק כתוצאה מהעברה, הזנחה, אסונות טבע, או נזק
כתוצאה מאי-ציות להוראות ההפעלה, או משינוי/פירוק על ידי כל אדם אחר מלבד היצרן.

היצרן ו-אלפא-מד לא תהיינה אחראיות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נסיבתי או תוצאתי, אובדן רווחים או הוצאות רפואיות שנגרמו כתוצאה מפגם,
כשל, תקלה או דבר אחר כלשהם של המוצר, בלא תלות באופן שבו פעולה משפטית או צודקת כלשהי יכולה להיות מובאת כנגד היצרן או אלפא-מד
(כגון: חוזה, הזנחה או אחר). בשום מקרה, אחריותה של היצרן או אלפא-מד תחת עילת תביעה כלשהי בנוגע למוצר, לא תעלה על מחיר הרכישה
של המוצר.

תנאי משלוח ואספקה

ההזמנה יישלח אל הלקוח בתוך עד 2 ימי עסקים ממעד הרכישה, ולאחר בדיקה ואישור התשלום, כמו גם כתובת הלקוח. משלוח עם שליח עד
הבית, יימסר בתוך 3 ימי עסקים.

הזמנות המיועדות להפצה באזורים חריגים יתבצעו עד 5 ימי עסקים. אזורים חריגים לעניין סעיף זה הם קיבוצים, מושבים ולרבות יישובי רמת הגולן,
גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים), יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח ויישובי הערבה.
אין כניסה לישובים וכפרים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון בטחוני.

משלוח באמצעות שירות E-Post, יימסר בדרך כלל תוך 4 ימי עסקים ולנקודת האיסוף שנבחרה על ידי הרוכש בתהליך ההזמנה.
אלפא-מד לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ ו/או בשל אי מענה מצד הלקוח, ו/או בשל כתובת או פרטי התקשרות
שגויים.

ביטול עסקה

ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, והתקנות שמכוחו ובכפוף אליהם.

ביטול עסקת רכישת מכשיר, ללא פתיחת האריזה 

יתאפשר ביטול העסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסימיליה או
בדוא”ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.

ביטול עסקה אפשרי בתנאי שהמכשיר נותר באריזתו המקורית מבלי שנפתח, לא נעשה במכשיר שום שימוש, והוא נותר שלם, תקין, ללא שום נזק,
פגיעה, פגם, קלקול, שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלפא-מד.

חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר
לעיל.

לאחר החזרת מוצר שלא מאוחר ממועד כאמור לעיל, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי ביטול וטיפול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך
ביניהם, ב- דמי המשלוח (אם רלוונטי) ו ג- דמי סליקת כרטיס האשראי (אם רלוונטי).

התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת רכישת מכשיר לאחר פתיחת האריזה

יתאפשר ביטול העסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסימיליה או בדוא”ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך
14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.
ביטול עסקה אפשרי בתנאי שהמכשיר נותר באריזתו המקורית, והוא נותר שלם, עם כל האביזרים הנלווים, תקין, ללא שום נזק, פגיעה, פגם, קלקול,
שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלפא-מד.
חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר
לעיל.
לאחר החזרת מוצר שלא מאוחר ממועד כאמור לעיל, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי ביטול וטיפול של 20% מהעלות רכישת המכשיר ו ב-
דמי המשלוח (אם רלוונטי).
התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת רכישת אביזרים לפני מסירה

יתאפשר ביטול העסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסימיליה או בדוא”ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך
14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.
לאחר קבלת ההודעה על ביטול העסקה, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי המשלוח (אם רלוונטי) ו ב- דמי סליקת כרטיס האשראי (אם
רלוונטי).
התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת רכישת אביזרים לאחר מסירה 

לא ניתן לבטל עסקת רכישת אביזרים לאחר המסירה ללקוח.

ביטול עסקת השכרת מכשיר ללא פתיחת האריזה
ביטול עסקה אפשרי בתנאי שהמכשיר נותר באריזתו המקורית מבלי שנפתח, לא נעשה במכשיר שום שימוש, והוא נותר שלם, תקין, ללא שום נזק,
פגיעה, פגם, קלקול, שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלפא-מד.
חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר
לעיל.
לאחר החזרת מוצר שלא מאוחר ממועד כאמור לעיל, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי ביטול וטיפול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך
ביניהם, ב- דמי המשלוח (אם רלוונטי) ו ג- דמי סליקת כרטיס האשראי (אם רלוונטי).
התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת השכרה מכשיר לאחר פתיחת האריזה

לא ניתן לבטל עסקת השכרת מכשיר לאחר פתיחת האריזה, בין אם הלקוח השתמש או לא השתמש במכשיר. כמו כן, כל תנאי ההשכרה הינם
בהתאם להסכם ההשאלה אשר ייחתם ויאושר על ידי הלקוח לפני מסירת המכשיר.

מידע ליצירת קשר עם אלפא-מד
טל: 1-700-70-00-70 או 072-279-90-40
פקס: 072-279-90-50
דוא”ל: [email protected]

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן